air plasma-NOZZLE, ELECTRODE (KOIKE 401, 402, 403)